Frontpage zomer

Algemene advertentievoorwaarden Happy Sauerland

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Happy Sauerland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ….volgt… (hierna: Publisher) en zijn wederpartij (hierna: Dienstverlener). Door zich te registreren op de website van Happy Sauerland gaat Dienstverlener akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1. Aard van de Affiliatedienst
1.1 Dienstverlener opereert een website waar derden (“Bezoekers”) kennis kunnen nemen van informatie en / of overeenkomsten met Dienstverlener kunnen aangaan. Indien Bezoekers een overeenkomst aangaan dankzij de Affiliatedienst, is dit met Dienstverlener en niet met Publisher. Dienstverlener zal Publisher vrijwaren van alle aanspraken door Bezoekers in het kader van nakoming van deze overeenkomst.
1.2 Publisher zal voor Dienstverlener diensten verrichten welke bestaan uit het werven van Bezoekers (hierna: de Affiliatedienst), voor welke Affiliatedienst de Dienstverlener aan Publisher een vergoeding zal betalen.
1.3 Door het aangaan van deze overeenkomst vormen de partijen geen maatschap, vennootschap onder firma, openbare firma, openbare vennootschap, joint venture of daarmee vergelijkbaar samenwerkingsverband. Geen van de partijen is bevoegd om voor de ander verbintenissen aan te gaan.
1.4 Publisher doet nadrukkelijk geen enkele toezegging of garantie over aantallen Bezoekers, gesloten overeenkomsten en dergelijke. Dergelijke getallen in reclames van Publisher moeten worden opgevat als niet-bindende indicaties.
1.5 Bij aanmelding dient Dienstverlener de door Publisher gevraagde gegevens zoals naam, adres, BTW-nummer en dergelijke, volledig en naar waarheid in te vullen. Publisher hanteert een selectieprocedure voor aanmeldingen. Publisher is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een aanmelding te weigeren.

Artikel 2. Promotie door Publisher
2.1 Publisher zal ten behoeve van de Affiliatedienst promotie maken, welk naar eigen inzicht mag gebeuren binnen het kader van dit artikel. Promotie mag echter uitsluitend gebeuren op websites en andere diensten onder beheer van Publisher.
2.2 Bij de promotie mag Publisher gebruik maken van zelf geproduceerde materialen zoals tekst en afbeeldingen, en materialen van Dienstverlener gebruiken. Dit zijn onder andere de door Dienstverlener als promotioneel aangewezen materialen en de handelsnaam, merk, logo en content van Dienstverlener. Deze laatsten mogen worden gebruikt maar in ongewijzigde vorm, en Dienstverlener mag redelijke voorwaarden stellen aan de wijze van presentatie daarvan. Dienstverlener vrijwaart Publisher van auteursrechtclaims van derden met betrekking tot de promotionele artikelen.
2.3 Het is Publisher niet toegestaan om: • promotie uit te voeren op websites of diensten met een illegaal karakter, • promotie uit te voeren middels ongevraagde electronische communicatie via e-mail, sms, of vergelijkbaar medium ( “spam”), wanneer dit zonder wettelijk vereiste opt-in gebeurt, • promotionele of wervende uitingen te vertonen op websites of andere media die een erotisch of pornografisch karakter hebben, • promotionele of wervende uitingen te vertonen op websites of andere media die een gewelddadig of extreem karakter hebben, • promotionele uitingen langs geautomatiseerde weg te ( laten) aanroepen of • promotionele uitingen te vertonen op een wijze die schadelijk is of redelijkerwijs kan zijn voor de reputatie van Dienstverlener.
2.4 Publisher zal geen uitlatingen doen met betrekking tot het aanbod van Dienstverlener die onjuist zijn of relevante wetgeving schenden, zoals de wetgeving rond vergelijkende reclame, oneerlijke handelspraktijken of consumentenrechten.
2.5 Indien Dienstverlener een redelijk vermoeden krijgt dat Publisher in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, zal hij Publisher daarover informeren. Publisher en Dienstverlener zullen dan in overleg treden om te bepalen op welke wijze het handelen van Publisher dient te worden aangepast.

Artikel 3. Vergoeding voor de Affiliatedienst
3.1 Als vergoeding voor de Affiliatedienst is Dienstverlener aan Publisher verschuldigd een bedrag van EUR _______ (excl. BTW) per ______ .

Artikel 4. Facturatie en betaling
4.1 Betaling van verschuldigde vergoedingen zal voorafgaand aan de dienstverlening gebeuren.
4.2 Publisher zal een factuur uitreiken aan Dienstverlener. Hierbij zal electronisch worden gefactureerd.
4.3 De betalingstermijn van de factuur is 15 dagen na de daarop vermelde datum. Jaarlijks zal er voorafgaand aan een nieuw contractjaar een factuur worden gestuurd die voor het begin van een nieuw jaar wordt voldaan.

Artikel 5. Rapportage
5.1 Ten behoeve van vaststelling van de resultaten zal Publisher twee maal per jaar een rapportage met een resultatenoverzicht aan Dienstverlener verstrekken.

Artikel 6. Beperking van aansprakelijkheid
6.1 Publisher is jegens Dienstverlener slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
6.2 Voor indirecte schade (zoals gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade) bestaat nimmer enige aansprakelijkheid.
6.3 Publisher is niet aansprakelijk voor verkeerde informatie of onjuistheden in de content van de Dienstverlener.
6.4 Het maximale bedrag aan schade waarvoor Publisher aansprakelijk is, is het totaal aan vergoedingen dat verschuldigd is geworden in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schade brengende gebeurtenis.

Artikel 7. Duur en opzegging
7.1 Deze overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en gaat in per: _____________
7.2 Beide partijen mogen elk moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De looptijd van de overeenkomst gaat altijd in hele jaren. Stel dat het contract is aangegaan per 1 oktober dan dient het contract te worden afgemaakt tot 1 oktober van het daarop volgende jaar.
7.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vooraf overeengekomen is tussen Publisher en Dienstverlener gelden elke hele jaarperiode dezelfde voorwaarden als voordien golden.

Artikel 8. Geschillen en toepasselijk recht
8.1 De overeenkomst en deze affiliatevoorwaarden wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
8.2 Geschillen tussen partijen die niet in den minne kunnen worden geschikt, zullen worden aangebracht bij de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waar Publisher gevestigd is.

Artikel 9. Wijziging en aanvulling
9.1 Eventuele algemene voorwaarden van Dienstverlener maken geen deel uit van de overeenkomst.
9.2 Indien enige bepaling van de overeenkomst of deze affiliatevoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
9.3 Publisher heeft het recht om de overeenkomst of deze affiliatevoorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na mededeling aan Dienstverlener.
9.4 Als Dienstverlener een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wenst te accepteren, dient hij binnen deze dertig dagen de overeenkomst op te zeggen. Indien Dienstverlener dit nalaat, geeft hij aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).

Artikel 10. Overige bepalingen
10.1 Indien enige voor Publisher relevante gegevens betreffende Dienstverlener veranderen, zal Dienstverlener Publisher hier onverwijld over informeren.